Wybierz język:  Polski    English
Telkob TV na YouTube
Login: Haslo: 

Jeśli posiadasz konto zaloguj się. Możesz też się zarejestrować składając pierwsze zamówienie.
Przypomnienie hasła

KONSULTANCI - Krzysztof : My status GG 7719171 tel. 022 7889191 Michał : My status GG 12646370 tel. 022 7889192

Regulamin sklepu internetowego Telkob

 

Informacje ogólne

TELKOB Kobus Krzysztof

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 013110/06 prowadzonej przez Prezydenta miasta Otwocka.

NIP: 532 104 45 29

Regon: 140647894

Adres przedsiębiorstwa ul. Sienkiewicza 13B 05-402 Otwock
Adres do reklamacji: ul. Sienkiewicza 13B 05-402 Otwock
tel.: 227889191

kom.: 514703530

Adres e-mail: kk.biuro@telkob.pl

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane są niekompletne - zamówienie nie będzie realizowane.
Złożenie zamówienia jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu.(dot. płatników podatku VAT)
Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail i\lub telefonicznie.
Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.


Płatności

"Za pobraniem" - gotówka przy odbiorze towaru, wpłacana listonoszowi lub kurierowi.
Przedpłata na konto - przelew na konto firmy Telkob Dane do przelewu bankowego:
Telkob
ul. Sienkiewicza 13B
05-402 Otwock
Santander Bank Polska S.A. nr. Konta 68 1500 1878 1218 7006 8511 0000
Opis procedury reklamacyjnej:

1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kk.biuro@telkob.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b.datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2.Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci:

koszt towaru

koszt wysyłki - do wartości najniższego możliwego kosztu wysyłki podanego w sklepie (dla tego towaru).
Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kk.biuro@telkob.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: Telkob , ul.Sienkiewicza 13B 05-402 Otwock.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Imię i nazwisko : ........................................................................................
...............................................................................................................
Adres : ....................................................................................................
Data .......................................

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej z :

Telkob Krzysztof Kobus
ul.Sienkiewicza 13 B
05-402 Otwock
Nip. 532-104-45-29

Zawarcie umowy było potwierdzone paragonem nr.

…………………………………………….
z dnia ..............................

 

Kwota do zwrotu:

......................................


Zwrot dotyczy /nazwa , opis/
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Należność za zwracany towar proszę przelać na konto :

Bank …………………………………………………………………………………………..

Numer Konta …………………………………………………………………………………

Podpis nabywcy
...……………………
(podpis , tylko jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)POBIERZ FORMULARZ PDF

 


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:


W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie zwraca Kupującemu kosztów  odesłania Towaru do Sprzedawcy.


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Postanowienia końcowe

1) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
2) Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
3) Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży oferowanego przez sprzedawce.

4) Gwarancja jak i możliwość odstąpienia od umowy nie obejmuje towarów uszkodzonych mechanicznie, uszkodzonych w wyniku zdarzeń losowych np. zalanie płynem lub modyfikacji oprogramowania.

5) Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
6) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Ochrona środowiska

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zuzyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i takiej samej ilości można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania , których adresy dostępne są na stronach iternetowych gmin lub w siedzibach urzędów. Poprzez takie działania gospodarstwo domowe przyczynia się do ponownego użycia i odzysku , w tym recyklingu, zużytego sprzętu oraz ochrony środowiska naturalnego przed składnikami niebezpiecznymi zawartymi w sprzęcie.

 


Regulamin z przed 25.12.2014.

 Informacje ogólne

 1. Sklep jest własnością firmy Telkob Krzysztof Kobus z siedzibą w Otwocku 05-402 , ul. Sienkiewicza 13B
 2. Zamówienia mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
 2. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane są niekompletne - zamówienie nie będzie realizowane.
 3. Złożenie zamówienia jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu.(dot. płatników podatku VAT)
 4. Zamówienia są potwierdzane poprzez e-mail i\lub telefonicznie.
 5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

Płatności

 1. "Za pobraniem" - gotówka przy odbiorze towaru, wpłacana listonoszowi lub kurierowi.
 2. Przedpłata na konto - przelew na konto firmy Telkob Dane do przelewu bankowego:
  Telkob
  ul. Sienkiewicza 13B
  05-402 Otwock
  Bank Zachodni WBK nr. Konta 68 1500 1878 1218 7006 8511 0000


Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Ochrona środowiska 

Gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zuzyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i takiej samej ilości można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania , których adresy dostępne są na stronach iternetowych gmin lub w siedzibach urzędów. Poprzez takie działania gospodarstwo domowe przyczynia się do ponownego użycia i odzysku , w tym recyklingu, zużytego sprzętu oraz ochrony środowiska naturalnego przed składnikami niebezpiecznymi zawartymi w sprzęcie.

 

Gwarancje, reklamacje i zwroty

W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem mailem lub telefonicznie.
Towary wadliwe bądź fabrycznie uszkodzone są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu i nie może być uszkodzony). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
Przy rezygnacji z towaru pieniądze są zwracane przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na podany rachunek (wybór formy zależy od Klienta). Pieniądze są zwracane za towar lecz nie za koszty przesyłek (pieniądze za usługę dostawy bezpowrotnie inkasuje przewoźnik - poczta polska lub firma kurierska). Zwrot lub wymiana towaru może być możliwa wyłącznie z odpowiednim dokumentem zakupu ( faktura vat lub paragon imienny wraz z paragonem fiskalnym i protokołem zwrotu ). 
Nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas "za pobraniem". 
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta, wszelkie dodatkowe koszty pokrywa kupujący.

 

W przypadku chęci zwrotu towaru prosimy skopiować poniższy protokół, wkleić zawartość do notatnika bądź Word'a, wydrukować, uzupełnić wykropkowane czerwone pola i  złożyć ręczny podpis a następnie zeskanować uzupełniony formularz i przesłać go na nasz adres e-mail: kk.biuro@telkob.pl

 

Protokół zwrotu towaru
 

TELKOB
ul. Sienkiewicza 13 B
05-402 Otwock
e-mail: kk.biuro@telkob.pl
tel. 22 788 91 91


Numer Protokołu ............................................           Data .......................................

 

Protokół przyjecia zwrotu towaru / reklamcji towaru / usługi

 

Imie i nazwisko : ........................................................................................

 

Oswiadczam, że odstepuje od umowy zawarej z :

 

Telkob Krzysztof Kobus
ul.Sienkiewicza 13 B
05-402 Otwock
Nip. 532-104-45-29

 

Zawarcie umowy było potwierdzone paragonem nr.

 
…………………………………………….

 

z dnia ..........................................

 

Zwrot dotyczy /nazwa , opis/

 
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Powód zwrotu :


…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Należnosc za zwracany towar prosze przelac na konto :

 

Bank …………………………………………………………………………………………..

 

Numer Konta …………………………………………………………………………………

 

Podpis sprzedawcy                                      Podpis nabywcy

 
    ……………………                                         ...……………………

 

 

 KOSZYK ZAKUPÓW

Koszyk jest pusty.

ZNAJDŹ SWOJE URZĄDZENIE

WYBIERZ PRODUKT

Zestawy antenowe do modemów »
Alcatel »
AnyData »
Axesstel »
Bandrich »
DGT »
D-Link »
Huawei »
Netgear »
Novatell Wirelles Merlin »
Option Globetrotter »
Option GlobeSurfer »
Sierra Wirelles AirCard »
SonyEricsson »
ZTE »
Inne »
Zestawy antenowe do Routerów »
Zestawy antenowe do telefonów »
Zestawy antenowe do bramek GSM , Notebooków »
Anteny »
Sztyce i uchwyty
Przejściówki - pigtaile
Routery / AP
Akcesoria, Kable
Promienniki , podstawy magnetyczne

Anteny do routerów

i modułów GSM

Sklep internetowy obsługiwany przez system inKontrahent - www.inkontrahent.pl